Dnes je

23. mája 2024
meniny má: Želmíra

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Verejné obstarávania
(3.12.2020) Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00304603 vyhlásila výzvu na obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie pre zákazku s názvom:
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy Jarovce“.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a príloh výzvy č. 1 až 5.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 21.12.2020 10:00 hod..
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - aktualizácia (posun lehoty)
Prílohy č. 1 až 4 (pdf)
Prílohy č. 1 až 4 (doc)
Príloha č. 5 (pdf)
Príloha č. 5 (doc)

Odpoveď na otázky uchádzača zo dňa 16.12.2020


(8.8.2019) Záznam z vyhodnotenie ponúk

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00304603 zverejňuje záznam z vyhodnotenia ponúk na realizáciu stavby
„Viacúčelové ihrisko 33mx29m s umelým trávnikom a mantinelmi umiestneného v k. ú. Jarovce p.č.836“

Záznam z vyhodnotenia ponúk


(24.7.2019) Vysvetlenie súťažných podkladov

dňa 23.7.2019 podal jeden z uchádzačov o zákazku „Viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 33mx20m ul. Ovocná, k.ú. Jarovce, pozemok p.č.836 reg. C KN v Jarovciach“ žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Vysvetlenie súťažných podkladov


(22.7.2019) Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00304603 vyhlásila výzvu na realizáciu stavby
„Viacúčelové ihrisko 33mx29m s umelým trávnikom a mantinelmi umiestneného v k. ú. Jarovce p.č.836“

V prípade Vášho záujmu o realizáciu stavby Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky vrátane povinných príloh uvedených v tejto Výzve.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 31.7.2019 14:00 hod.
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Súťažné podklady
Príloha - výkaz výmer
Príloha - Zmluva o dielo