Dnes je

23. mája 2024
meniny má: Želmíra

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Všeobecne záväzné nariadenia

Pripravované VZN

Platné VZN

VZN č.3 z r. 2003 ÚP PD -dvor 1 etapa
VZN č.1 z r. 2006 o vylepovaní plagátov
VZN č.2 z r. 2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná čas územného plánu zóny Jarovce PD-dvor, sektor 1
VZN č.4 z r. 2012 o poskytovaní sociálnych služieb v MČ Bratislava - Jarovce
VZN č.6 z r. 2012 o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č.2 z r. 2015 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Jarovce
VZN č.2 z r. 2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieaa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
VZN č.3 z r. 2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6 z r. 2012 o miestnych daniach a poplatkoch
VZN č.2 z r. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v MČ Bratislava - Jarovce
VZN č.3 z r. 2019 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trnková 1 Bratislava- Jarovce
VZN č.4 z r. 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (vzor žiadosti a čestné vyhlásenie) (účinné od 1.1.2020)
VZN č.7 z r. 2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Jarovce (účinné od 1.1.2020)
VZN č.1 z r. 2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mestskej časti Bratislava-Jarovce.
VZN č.2 z r. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava - Jarovce.
VZN č.2 z r. 2021, o určení spádovej materskej školy v zriaďovatežskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Jarovce pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Jarovce.
VZN č.1 z r. 2022 o ochrane obyvatežstva pred hlukom na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)
VZN č.2 z r. 2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)
VZN č.3 z r. 2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)
VZN č.4 z r. 2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná čas Územného plánu zóny Jarovce Sever. (účinné od 01.01.2023), (všetky dokumenty k ÚPN Z)
VZN č.5 z r. 2022 o prevádzkovom poriadku pohrebiska mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.01.2023)
VZN č.1 z r. 2023, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry Bratislava-Jarovce. (účinné od 01.04.2023)
VZN č.2 z r. 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.05.2023)

Zrušené VZN

VZN č.1 z r. 2004 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o úhrade za túto službu
VZN č.1 z r. 2005 o pohrebisku
VZN č.1 z r. 2005 o pohrebisku - zmena (do 31.12.2022)
VZN č.3 z r. 2005 o chove psov
VZN č.2 z r. 2007 o poskytovaní finančných výpomocí a dotácií
VZN č.1 z r. 2008 o miestnej dani
VZN č.3 z r. 2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2004 o poskytovaní opatrovatežskej služby a o úhrade za túto službu
VZN č.4 z r. 2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2008 o miestnych daniach
VZN č.1 z r. 2009 o poskytovaní finančných výpomocí a dotácií (platí do 31.12.2019)
VZN č.2 z r. 2009 o určení príspevkov v MŠ a ZŠ
VZN č.1 z r. 2010 o určení výšky dotácie na diea v MŠ
VZN č.1 z r. 2011 o určení výšky dotácie na diea v MŠ
VZN č.1 z r. 2012 o určení výšky dotácie na diea v MŠ
VZN č.3 z r. 2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovatežom je mestská čast Bratislava - Jarovce (redakčná oprava)
VZN č.5 z r. 2012 o prijímaní detí do materskej školy
VZN č.7 z r. 2012 ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry v Bratislave – Jarovciach (Prílohy č.1 a č.2)
VZN č.1 z r. 2014 o prijímaní detí do materskej školy
VZN č.2 z r. 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava- Jarovce
VZN č.3 z r. 2014 o prijímaní detí do materskej školy
VZN č.4 z r. 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava- Jarovce
VZN č.1 z r. 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava-Jarovce
VZN č.1 z r. 2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava-Jarovce
VZN č.4 z r. 2016 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvatežov pred hlukom a vibráciami a o udržiavní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Jarovce (platí do 31.12.2019)
VZN č.1 z r. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Jarovce (platí do 31.12.2019)
VZN č.3 z r. 2017, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry v Bratislave – Jarovciach (platí do 31.12.2019)
VZN č.1 z r. 2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava-Jarovce
VZN č.1 z r. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č.1/2016 zo dňa 16.03.2016, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava- Jarovce
VZN č.2 z r. 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava-Jarovce (do 31.7.2021)
VZN č.5 z r. 2019 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvatežstva pred hlukom a vibráciami a o udržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti (zrušené k 01.11.2022)
VZN č.6 z r. 2019, ktorým sa upravujú podmienky a poplatky za prenájom priestorov, zariadenia a inventáru v Dome kultúry Bratislava-Jarovce (do 31.03.2023)
VZN č.3 z r. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava-Jarovce (do 31.7.2021)
VZN č.1 z r. 2021, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava - Jarovce (do 31.12.2022)
VZN č.6 z r. 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovatežom je mestská čas Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.01.2023 do 30.04.2023)