Dnes je

23. apríla 2018
meniny má: Vojtech

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy
Miestne zastupiteľstvo

P o z v á n k a
V zmysle zákona 369/90 Zb. zvolávam riadne zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Jarovce na deň
24. apríla 2018 o 16.30 hod.
v sobášnej sieni miestneho úradu MČ Bratislava - Jarovce (program)

Ing. Pavel Škodler, starosta MČ Bratislava - Jarovce(4.4.2018) OZNAM

Stavebné povolenie


Tlačivá na poukázanie 2% z dane

2% pre Základnú školu (pdf)
2% pre Materskú školu (pdf)
2% pre Televýchovnú jednotu (pdf)
2% pre MC Luskáčik (pdf)
2% pre OZ VERITAS (pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane (pdf)
(14.3.2018) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – VÝRUB STROMOV NA p.č. 845/28 k. ú. Jarovce(27.2.2018) OZNAM

Stojisko kontajnerov "Studienac" bude otvorené od soboty 10. marca 2018.


Pripravované VZN

Nvrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce


(5.1.2018) OZNAM

Oznamujeme občanom, že do projektovej dokumentácie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti (zmena č. 5) „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“, doručenú z Ministerstva životného prostredia SR je k dispozícií k nahliadnutiu po dobu 10 dní na miestnom úrade počas stránkových hodín.


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.