Dnes je

28. septembera 2022
meniny má: Václav

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa
(27.09.2022 Schválené VZN

VZN č.1 z r. 2022 o ochrane obyvateľstva pred hlukom na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)
VZN č.2 z r. 2022 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)
VZN č.3 z r. 2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava - Jarovce. (účinné od 01.11.2022)

(27.09.2022) VOĽBY 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu mestskej časti
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Miestneho zastupiteľstva


(23.09.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - výrub stromov a krovitých porastov, Cyklotrasa Jarovce - Rusovce


(19.09.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - rozhodnutie Trafostanica, Kožušnícka


(14.09.2022) OZNAM

Ponuka práce - upratovačka MŠ Čunovo


(08.09.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania (Dopravná infraštruktúra IBV _ Jarovce, Kožušnícka ulica I. a II. Etapa)


(02.09.2022) VOĽBY 2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Jarovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí


(30.08.2022) OZNÁMENIE - VOĽBY 2022

OZNÁMENIE o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce

1. Kandidátne listiny na starostu mestskej časti Bratislava - Jarovce a poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Jarovce sa podávajú zapisovateľke Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava – Jarovce.

2. Miestom podávania kandidátnych listín je podateľňa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, Bratislava, 1. poschodie, tel. č.: +421 2 6286 0178, e-mail: info@jarovce.sk.

Posledný termín podania kandidátnych listín je utorok 30.08.2022, od 8:00 do 24:00.


(24.08.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška – výrub drevín, cyklotrasa Jarovce - Rusovce


(24.08.2022) OZNÁMENIE v zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 322/1 k. ú. Jarovce
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 407/2 k. ú. Jarovce


(22.08.2022) VOĽBY 2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Jarovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí


(16.08.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - výzva na doplnenie návrhu, DESIGN CENTER Jarovce


(11.08.2022) VOĽBY 2022

Určenie volebných okrskov
Zoznam volebných okrskov podľa ulíc


(08.08.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania (Jantárová ul.)


(02.08.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - Mimoriadne povolenie lovu na nepoľovnej ploche


(19.07.2022) VOĽBY 2022

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Jarovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí


(18.07.2022) VOĽBY 2022

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí


(29.06.2022) OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie okresného úradu - "Bratislava 2030 - Program rozvoja obce 2022 - 2030" - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente spolu s informáciami uvedenými v zmysle §6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov


(29.06.2022) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „Jarovce, novostavba rodinných domov Kožušnícka ul., SO 501 Trafostanica, SO 500 VN vedenie, SO 502 NN vedenie, SO 503 Prípojky NN“


(22.06.2022) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – predĺženie termínu na výrub drevín


(14.06.2022) VOĽBY 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


(31.05.2022) REVITALIZÁCIA PARČÍKA

Revitalizácia verejného priestoru Jarovce - parčík Mandľová - informácia o realizácii projektu.

Tento projekt bol finančne podporený dotáciou z rozpočtu bratislavského samosprávneho kraja.(29.04.2022) OZNÁMENIE O PONUKOVOM KONANÍ

Oznámenie o ponukovom konaní v konkurze(01.04.2022) OHLASOVŇA POBYTU PRE UKRAJINCOV

Zmenu adresy pobytu musia Ukrajinci hlásiť na miestnom úrade.

Pri vstupe na naše územie si odídenci z Ukrajiny požiadajú na cudzineckej polícii o dočasné útočisko (buď priamo na hranici, v Bratislave je to možné v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej ulici v priestoroch bývalej autobusovej stanice). Osoby s udeleným dočasným útočiskom majú nárok na bezplatnú základnú zdravotnú starostlivosť, stravu, ubytovanie a hygienické potreby. V prípade, že odídenci z Ukrajiny budú bývať v Jarovciach, je potrebné, aby sa prihlásili na miestnom úrade v ohlasovni pobytu, prípadne ak sem smerujú z inej mestskej časti alebo iného mesta.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní (ktoré mu poskytne pracovníčka ohlasovne pobytu) a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.


(01.04.2022) PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV Z UKRAJINY

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok sa poskytuje vo výške:
- 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
- 3,50 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Prenajímateľ je povinný do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca odovzdať mestskej časti výkaz.

- Vzor výkazu oprávnenej fyzickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (aktualizované 2.5.2022)
- Vzor výkazu oprávnenej právnickej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca (aktualizované 2.5.2022)
- Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi
- Vzor čestného vyhlásenia oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi


(15.03.2022) OZNÁMENIE

Stavebné povolenie - „Prístavba základnej školy v Jarovciach“
s miestom stavby v uzavretom areáli jestvujúcej základnej školy na pozemkoch parcela registra “C“KN č. 236/1, vedená na LV nezaložený, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorá sa kryje s parcelami registra “E“KN č. 800/2, vedená na LV č. 1, č. 725/1 vedená na LV č. 1285, č. 724 vedená na LV č. 1237, č. 723 vedená na LV č. 1668 v k.ú. Bratislava-Jarovce.POMOC UKRAJINE

Milí Jarovčania,

všetci pozorne vnímame, čo sa deje u našich susedov a mnohí z vás chcete pomôcť ľuďom, ktorých zasiahla vojna. Jedni zo svojich domovov utekajú, iní ostávajú, aby bránili svoju vlasť. Obe skupiny potrebujú pomoc.

Podľa aktuálnych informácií sú na východnej hranici Slovenska sklady s materiálom plné a posielať ďalší materiál je pre tamojších ľudí skôr záťažou. Odporúčame, aby ste s materiálnou pomocou počkali na výzvy mimovládnych organizácií a štátu, nech môže pomoc prebiehať bez komplikácií.

Viac ako žiadúca je však finančná pomoc, za ktorú môže byť zakúpený presne ten materiál, ktorý chýba.

Preto, ak chcete pomôcť, využite služby niektorej z overených organizácií, ktoré sa tomu venujú. Odporúčame napríklad združenie #KtoPomozeUkrajine s ich webom www.ktopomozeukrajine.sk, alebo mimovládnu organizáciu Človek v ohrození, ktorá sa takejto pomoci venuje viac ako 25 rokov, clovekvohrozeni.sk.

Ďakujeme
starosta


(23.02.2022) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Oznámenie – výrub drevín na p.č. 228/6 k. ú. Jarovce

(21.12.2021) Verejná vyhláška

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky.


(04.11.2021) Verejná vyhláška - UPNZ

Verejná vyhláška - Návrhu riešenia Územného plánu zóny Jarovce Sever
Návrh riešenia - dokumenty


(27.09.2021) OZNÁMENIE

Diaľnica D2 - protihluková stena Jarovce - oznámenie o začatí prác


(21.07.2021) ZMENA SYSTÉMU ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU OD SEPTEMBRA

Od septembra mení spoločnosť OLO a.s. systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov na vrecový.

V termíne od 9. do 14. augusta bude v Jarovciach rozvoz vriec a informačných letákov pre zber triedeného odpadu z rodinných domov.

Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac sád vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému zberu odpadu.

Odvozový deň triedeného odpadu z vriec na stránke OLO alebo v mobilnej aplikácii Bratislava - Jarovce. Pre Jarovce bude odvoz vykonávaný v piatok v nepárnom týždni, pričom prvý odvoz je naplánovaný na 17.9.2021.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 l. Pracovníci pri odvoze odpadu budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Zbierať sa budú iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO.

V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO 02/50 110 111.

Systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov.

Vrecový zber triedeného odpadu prináša nielen čistejšiu surovinu, vhodnejšiu na následnú recykláciu, ale aj čistejšie verejné priestory.

Viac informácií.


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia

Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.