Dnes je

24. mája 2019
meniny má: Ela

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy
(17.5.2019) VZN

VZN č.2 z r. 2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Jarovce
Návrh VZN č.3 z r. 2019 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Trnková 1 Bratislava- JarovceBORDER WALKS

Pozývame Vás na „Border Walks“, ktoré sa budú konať v rámci projektu „Bratislava Územný Manažment / Bratislava Umland Management“ (baum2020).

Border Walks sú dvojjazyčné prechádzky so sprievodcom v slovensko-rakúskom pohraničí. Počas prvých dvoch termínov v máji (11.05.2019 v Petržalke a 18.05.2019 vo Wolfsthale) bude v centre pozornosti trať historickej Viedenskej električky. Určite si to nenechajte ujsť! Bližšie informácie nájdete v dvoch informačných listoch v prílohe.

Registrácia: Na Border Walk je potrebné sa registrovať. Online prihlasovací formulár je otvorený od dnešného dňa – registrácia je možná do 1 týždňa pred príslušným dátumom konania prechádzky prostredníctvom tohto odkazu: https://www.noeregional.at/borderwalks-sk/
(27.3.2019) VZN

VZN č.1 z r. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Jarovce č.1/2016 zo dňa 16.03.2016, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Jarovce(6.2.2019) VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Verejná vyhláška - FTTH - KBV Triangel Jarovce


(20.12.2018) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
OZNÁMENIE – Výrub drevín p.č. 174 k. ú. Petržalka


(17.12.2018) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

D4/R7 - začatie konania o zmene stavby pred dokončením


KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Výsledky komunálnych volieb 2018


(5.1.2017) OZNAM

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.

Na tento účel každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podá na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu, Blagoevova 9, P. O. BOX 76, 850 05 Bratislava 55 vyplnenú „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“.

Žiadosť o zapojenie vypĺňa aj domácnosť, ktorá už má zabezpečený vlastný kompostovací zásobník alebo má zabezpečenú starostlivosť o záhradu vrátane odvozu odpadu zo zelene súkromnou firmou a danú skutočnosť uvedie v čestnom prehlásení k vyplnenej žiadosti.

Kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu môže užívať aj viac domácností, pričom k vyplnenej žiadosti je potrebné priložiť vzájomnú dohodu domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby.

Tlačivo: Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad

Náklady na zberné nádoby a kompostovacie zásobníky znáša obec a náklady na odvoz tohto druhu odpadu sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu môže požiadať o zriadenie komunitného kompostoviska, pričom podmienky pre zriadenie sú uvedené v § 13a VZN č. 4/2016.

Do hnedej zbernej nádoby a kompostovacieho zásobníka vhadzujte:
• kvety, štiepky, piliny, pokosenú trávu, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité ovocie, burinu

a nevhadzujte:
• odpady z domácnosti živočíšneho pôvodu, najmä mliečne a mäsové výrobky.


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.